Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bacco Jarosław Bokszczanin z siedzibą w

(71-795) Szczecinie, ul. Duńska 34/26 e-mail: biuro@lionnieruchomosci.pl, Tel. +48 575610090.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:-w celu wykonania niniejszej

umowy pośrednictwa (art. 6 ust.1b RODO);-w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją

naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

-w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby

wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);-w

celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją

naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

-w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego

realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);

-w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami

współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu

naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);

-w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub telefonicznie/SMS (art. 6

ust.1a RODO).

-w celu przekazania informacji podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6

ust.1a RODO),

-w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert (art. 6 ust.1a RODO),

3. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy

pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą

umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane

przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane

do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na

podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

4. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich

przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych: Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym

partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody -firmom pośrednictwa

kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do

Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy

oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i częściowo

zautomatyzowany..

b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do

tworzenia profili osób zainteresowanych daną kategorią nieruchomości/usługami pośrednictwa

kredytowego. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja

oferty naszej firmy, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną oferty, które mogą Pana/Panią

zainteresować pod kątem przyszłego zakupu/wynajmu nieruchomości. Przysługują Panu/Pani

następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-jeśli przetwarzanie wymagało zgody

-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres

korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@lionnieruchomosci.pl

-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu

bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację –w przypadkach, kiedy przetwarzamy

Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

-prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym

nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana

dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie

możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług

pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.